എ ഫോര്‍ ആസ്പിരിന്‍ ബി ഫോര്‍ ബേക്കലേറ്റ് രസമുള്ള രസതന്ത്ര വിശേഷങ്ങള്‍

മോഹനകൃഷ്ണന്‍ കാലടി

Author: മോഹനകൃഷ്ണന്‍ കാലടി

Edition: I E

Natural Science

₹ 80

നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ച ചില രാസികങ്ങള്‍. അവയുടെ രസതന്ത്രം, സാമൂഹിക പ്രസക്തി, പാരിസ്ഥിതിക പ്രാധാന്യം എന്നിവ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു, വ്യത്യസ്തതയാര്‍ന്ന ഒരു രസതന്ത്ര ആഖ്യാനമാണ് മോഹനകൃഷ്ണന്‍ കാലടി ഇതില്‍ നിര്‍വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.