ഇലപ്പച്ചകള്‍ സ്ലേറ്റു മായ്ക്കുമ്പോള്‍

ജിനന്‍ ഇ

Author: ജിനന്‍ ഇ

Edition: I E

Poetry

₹ 50

തുറന്നുപാടുന്ന പക്ഷികളുടെ ആകാശം കുട്ടികളുടേത് കൂടിയാണ്. കുട്ടികളുടെ കണ്ണുകള്‍ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് തുറന്ന് വയ്ക്കുന്ന വാതിലുകളാണ്. ആ വാതിലുകളിലൂടെയാമ് അവര്‍ ലോകം കാണുന്നത്. ആ ലോകത്തിന്‍റെ കാഴ്ചയിലേക്ക് അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ശാസ്ത്രബോധവും സാമൂഹികബോധവും ഉണര്‍ത്തുന്ന കവിതകളുടെ സമാഹാരം. ബാലസാഹിത്യ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അവാര്‍ഡ് നേടിയ ഇ.ജിനന്‍റെ മികവുറ്റ മറ്റൊരു കവിതാസമാഹാരം.