മൂത്രസാക്ഷി

ജോഷി എ.കെ

Author: ജോഷി എ.കെ

Edition: II E

Stories

₹ 70

കുട്ടികള്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പതിവ് കഥകളില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് മൂത്രസാക്ഷി. എ.കെ.ജോഷിയുടെ കഥ പറയുന്ന രീതിയും വേറിട്ടതാണ്. രസിച്ചുവായിക്കാം. അതിലൊളിപ്പിച്ച കൊച്ചുകൊച്ചു നര്‍മങ്ങള്‍ ആസ്വദിക്കാം. ആരാനെ കളിയാക്കുന്നതിലല്ല. സ്വയം കളിയാക്കുന്നതിലെ രസങ്ങളോര്‍ത്ത് ചിരിക്കുകയുമാകാം.