പുഷ്പങ്ങളുടെ താഴ്‌വര

ശ്രീധരന്‍ കെ പ്രൊഫ

Author: ശ്രീധരന്‍ കെ പ്രൊഫ

Edition: II E

Stories

₹ 55

ഹിമാലത്തിന്‍റെ അത്യുന്നത ശീര്‍ഷങ്ങളിലൊന്നില്‍ പ്രകൃതി അതിന്‍റെ പരിശുദ്ധിയും മനോഹാരിതയും നിലനിര്‍ത്തിപ്പോരുന്ന ഒരുദ്യാനമാണ് പുഷ്പങ്ങളുടെ താഴ്വര. അവിടേക്ക് നടത്തിയ ഒരു യാത്രയുടെ വിവരണമാണ് ഇത്.