പുസ്തകത്താളിലെ നല്ല കൂട്ടുകാര്‍

ജനു

Author: ജനു

Edition: II E

Stories

₹ 50

കുട്ടികള്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറേ കഥാപാത്രങ്ങള്‍.... മനസ്സലിയിക്കുന്ന കഥാ സന്ദര്‍ഭങ്ങള്‍..... മികവുറ്റ ഈ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ അവരെ സൃഷ്ടിച്ച വലിയ എഴുത്തുകാരുടെ കൃതികളിലേക്ക് വാതില്‍ തുറക്കുന്നു ഈ പുസ്തകം.