സംരക്ഷിക്കാം ജൈവവൈവിധ്യത്തെ ഭൂമിയേയും

കിഷോര്‍ കുമാര്‍ കെ ഡോ

Author: കിഷോര്‍ കുമാര്‍ കെ ഡോ

Edition: II E

Natural Science

₹ 100

ഭൂമിയില്‍ മനുഷ്യനും മറ്റു ജീവികള്‍ക്കും തുല്യ അവകാശമാണ്. സഹവര്‍ത്തിത്തമാണ് ജീവന്‍റെ താളം, ഭൂമിയുടെ താളം, ആ താളം തെറ്റിതുടങ്ങി. സ്വന്തം സുഖസൗകര്യങ്ങള്‍ക്കായി മനുഷ്യര്‍ നടത്തിയ ഇടപെടലുകള്‍ ഒരുപാട് ജീവജാലങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കി... നമുക്ക് ഈ ജൈവവൈവിധ്യം സംരക്ഷിക്കണം. ഭൂമിയെ, ഭൂമിയിലെ ജീവനെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കണം.