കൂട് ഞങ്ങള്‍ക്ക് വീട്

ബീന ജോര്‍ജ്

Author: ബീന ജോര്‍ജ്

Edition: II E

Natural Science

₹ 50

മനുഷ്യര്‍ വീടൊരുക്കും. ജന്തുക്കള്‍ കൂടൊരുക്കും. മനുഷ്യന് വീട് പാര്‍പ്പിടം മാത്രമല്ല. മറ്റു പലതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് വീടുകള്‍ക്ക് എപ്പോഴും പരിഷ്കാരങ്ങള്‍ വരുന്നു. കൂടിനോ? ഓരോ പക്ഷിയും ഓരോ മൃഗവും ആദിമകാലത്ത് നിര്‍മിച്ച അതേതരം കൂടുകള്‍ തന്നെ ഇപ്പോഴും നിര്‍മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ അതിലുമുണ്ട് വലിയ എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് പാടവങ്ങള്‍... ഒരുപാട് കൗതുകങ്ങള്‍