ബലൂണ്‍ ബലതന്ത്രം

ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ ജി പ്രൊഫ

Author: ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ ജി പ്രൊഫ

Edition: II E

Natural Science

₹ 60

ബലൂണിന്‍റെ ബലതന്ത്രവും ചിരത്രവും പ്രയോഗവും ഒപ്പം ബലൂണിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഭൗതീകശാസ്ത്രത്തിലെ പല അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെയും ലളിതമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു. നാളത്തെ ഭൗതികജ്ഞര്‍ക്ക് ഇന്നത്തെ സമ്മാനമാണിത്.