പ്രകൃതിയും മനഷ്യനും

Author: ഗണേഷ് കെ.എന്‍ ഡോ

Edition: l E

₹ 325

പ്രകൃതിമനുഷ്യബന്ധത്തിന്റെ പാരസ്പര്യവും വൈരുധ്യാത്മകതയും സ്വാംശീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ സാകല്യേന സമീപിക്കാനുള്ള മനോഭാവം സമൂഹത്തില്‍ വളരേണ്ടതുണ്ട്. പാരിസ്ഥിതികാവബോധം പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ സാമാന്യബോധമായി മാറേണ്ടതുണ്ട്. പ്രകൃതിമനുഷ്യപാരസ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് വിവിധ കാലങ്ങളിലായി നിരവധി പണ്ഡിതന്മാര്‍ മുന്നോട്ടുവച്ച ചിന്താധാരകളെ ശ്രദ്ധാപൂര്‍വം പിന്തുടരുകയും അവയെ വിമര്‍ശനാത്മകമായി പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതിയൊരു പാരിസ്ഥിതികപരിപ്രക്ഷ്യത്തിലേയ്ക്ക് ദിശാസൂചന നല്‍കുന്ന പഠനഗ്രന്ഥമാണ് പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും.