ദൈനംദിന രസതന്ത്രം

Author: രവീന്ദ്രന്‍ പി.കെ പ്രൊഫ

Edition: l E

₹ 100

മനുഷ്യന്‍റെ ദൈനംദിനജീവിതത്തില്‍ ഏറ്റവും സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് രസതന്ത്രം. നിത്യജീവിതത്തിലെ ഏതാനും മേഖലകളില്‍ രസതന്ത്രം എങ്ങനെ അനുഭവവേദ്യമാകുന്നുവെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കും രസതന്ത്രവിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടും.