മാനത്തേക്കൊരു കിളിവാതില്‍

Author: സംഘം ലേഖകര്‍

Edition: VII E

₹ 220

ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അപാരത, അതിന്റെ ആഴവും പരപ്പും കാലം എന്ന മഹാസമസ്യ- ഇതിന്റെയെല്ലാം പൊരുള്‍ അറിയാന ശ്രമിക്കുക എന്നത് ഏറെ അത്ഭുതങ്ങള്‍ കാഴ്ചവയ്ക്കും. പ്രപഞ്ചത്തെ ചതുര്‍മാനതലത്തില്‍ നോക്കിക്കാണാന്‍ ഈ പുസ്തകം സഹായിക്കും. പാഠപുസ്തകങ്ങളിലും മറ്റനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഈ ശ്രമം ഉണ്ടെങ്കിലും അതില്‍നിന്നെല്ലാം വിഭിന്നമായി പ്രപഞ്ചത്തെ വായനക്കാരന്റെ ഉള്ളിലാവാഹിക്കാന്‍ ലാളിത്യം വിടാതെ ഒരു ശ്രമം നടത്തുകയാണ് ഒരു സംഘം ലേഖകര്‍.