സമതലം

Author: മുല്ലനേഴി

Edition: VI E

₹ 55

നാടകവിഭാഗത്തില്‍ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ 1995ലെ അവര്‍ഡിനര്‍ഹമായ ഗ്രന്ഥം.