വയറുനിറഞ്ഞാല്‍ പോര :പോഷണവും ആഹാരവും

Author: കെ. എസ്. എസ്. പി.

Edition: II E

₹ 45

രൂപപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. സ്കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടിയെ ഒരു മികച്ച പോഷകാഹാര പദ്ധതിയായി വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ നാടിന് വമ്പിച്ച നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ്. - സ്കൂൾ പാഠ്യപദ്ധതിക്ക് ഇണങ്ങും വിധം കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യ പോഷണ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യു ന്നതിനും, അറിവ് നിർമാണത്തിനും സഹായകമാം വിധത്തിൽ ലളിതമായി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു പഠന സഹായിയാണ് ഈ പുസ്തകം. -- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഒരു സംഘം വൈദ്യവി ദ്യാർത്ഥികളുടെയും യുവ ഡോക്ടർമാരുടെയും കൂട്ടായ്മയിലൂടെയാണ് ഈ പുസ്തകം രൂപപ്പെട്ടത്. കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയിൽ താത്പര്യമുള്ള എല്ലാവരുടെയും പരിഗണനയിലേക്ക് ഈ ലഘുഗ്രന്ഥം സമർപ്പിക്കുന്നു.